„Tak Bóg umiłował świat”

Opublikowane przez Bracia Kapucyni w dniu

Komentarz na Uroczystość Najświętszej Trójcy

J 3, 16-18

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.

Komentarz

Niedziela, którą przeżywamy, ukazuje nam Tajemnicę Najświętszej Trójcy. Bóg Trójjedyny daje się nam rozpoznać; również dziś, m.in. w Kościele, w głoszonym słowie, sakramentach.

Pierwsze czytanie ukazuje nam obraz epifanii, doświadczonej przez Mojżesza, podczas której Pan sam określa się jako: „Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność”. Te przymioty opisują jakby „charakter” Boga. W swoim głębokim znaczeniu przybliżają nas do Niego. W słowie łaskawy widzimy wolne i pełne miłości zwrócenie się Boga w stronę człowieka. To pokazuje, że nasz Bóg jest miłośnikiem zbawienia.

Również Jezus Chrystus, we fragmencie z Ewangelii św. Jana, przedstawia nam tę samą prawdę. Oznajmia mianowicie, że wolą Bożą jest, aby każdy wierzący miał życie wieczne. W innym miejscu zaznacza: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3).

Bóg zaprasza nas do ciągłego poznawania Go, zbliżania się do Niego, poprzez co możemy coraz bardziej zakorzeniać się w Nim i trwać w Jego zbawczej miłości.

br. Kamil Pasierbski OFMCap

*zdjęcie Aaron Burden