„I wy bądźcie gotowi”

Opublikowane przez Bracia Kapucyni w dniu

Komentarz na I Niedzielę Adwentu

Mt 24, 37-44

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Komentarz

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam tajemnicę powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów.
Ewangelista opisuje koniec odwołując się do prehistorii biblijnej, do potopu, który przyszedł
niespodziewanie na ludzkość i ją wytracił. Przeżyła tylko grupa osób – rodzina Noego – która
była w relacji, w dialogu wiary wobec Boga. Pobożność Noego sprawiła, że zdołał uratować
swoją rodzinę. Święty Mateusz mówiąc o przyszłości pokazuje przeszłość, kontekst, który
istniał w tamtym czasie. Ta analogia sugeruje potrzebę bycia czujnym, przygotowanym tak,
jak to możliwe, na szeroko rozumiany koniec, którego nic i nikt nie przeżyje bez więzi z
Panem życia i śmierci, Jezusem. Dlatego Dobra Nowina dana nam przez Pana, wskazuje na
potrzebę wiary oraz autentyzmu osobistej pobożności. Na koniec czasów, o którym mówi
Jezus, będziemy gotowi, gdy będziemy oczekiwać go z wiarą, i czynem potwierdzać tę wiarę.

br. Andrzej Basista OFMCap

*zdjęcie Ümit Bulut